Kategorie

Komplety

Newsletter

REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego artstylesilver.com

Sklep internetowy artstylesilver.com jest prowadzony przez: 
Art Styl Krzysztof Wnuk z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Juliusza Słowackiego 127D, NIP 7710101659, REGON 004707541.

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego artstylesilver.com, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym artstylesilver.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów.

 

2. Uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 
Do korzystania ze Sklepu Internetowego artstylesilver.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego artstylesilver.com oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).


3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego artstylesilver.com zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego artstylesilver.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego artstylesilver.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego artstylesilver.com do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego artstylesilver.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

5. Właściciel Sklepu Internetowego artstylesilver.com w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego artstylesilver.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego artstylesilver.com z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego artstylesilver.com nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego artstylesilver.com wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.
 

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym artstylesilver.com (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego artstylesilver.com oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

 

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym artstylesilver.com, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego artstylesilver.com, są nieodpłatne.

 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym artstylesilver.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego artstylesilver.com należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres pomoc@artstylesilver.com wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym artstylesilver.com.

 

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego artstylesilver.com.

1. Logowanie do Sklepu Internetowego artstylesilver.com odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

 

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym artstylesilver.com tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego artstylesilver.com widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego artstylesilver.com. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

 

3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego artstylesilver.com, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego artstylesilver.com oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym artstylesilver.com, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w szczególności uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego artstylesilver.com, w której zostały zamieszczone - m. in. niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego artstylesilver.com, w której zostały zamieszczone - w szczególności wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).

 

4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym artstylesilver.com, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym artstylesilver.com (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela właścicielowi Sklepu Internetowego artstylesilver.com nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez właściciela Sklepu Internetowego aartstylesilver.com z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego artstylesilver.com, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego w/w sklepu. Klientowi z tytułu udzielenia właścicielowi sklepu internetowego artstylesilver.com powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym artstylesilver.com, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez właściciela Sklepu Internetowego artstylesilver.com z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie właściciela Sklepu Internetowego artstylesilver.com na pierwsze wezwanie właściciela.

 

5. Właściciel Sklepu Internetowego artstylesilver.com uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego artstylesilver.com za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym artstylesilver.com. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

 

6. Właściciel Sklepu Internetowego artstylesilver.com uprawniony jest do usuwania ze Sklepu Internetowego artstylesilver.com Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym artstylesilver.com.

 

7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy artstylesilver.com nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Właściciel Sklepu Internetowego artstylesilver.com nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego artstylesilver.com i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.

 

8. Właściciel Sklepu Internetowego artstylesilver.com, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym artstylesilver.com. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym artstylesilver.com narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Właściciela Sklepu Internetowego artstylesilver.com wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego artstylesilver.com oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.

 

9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego artstylesilver.com mogą być zgłaszane Właścicielowi Sklepu Interentowego artstylesilver.com. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

 

10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 

11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym artstylesilver.com. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym artstylesilver.com jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta; 
b) jednorazowego kodu, który umożliwia odbiór zamówienia opłaconego z góry w siedzibie Właściciela Sklepu Internetowego artstylesilver.com. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Właściciel Sklepu Internetowego artstylesilver.com nie ponosi odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia z siedziby Właściciela Sklepu Internetowego artstylesilver.com. Przekazanie kodu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia w siedzibie Właściciela Sklepu Internetowego artstylesilver.com osobie, która kod posiada;

 

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego artstyl.net.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego artstylesilver.com:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

3. Właściciel Sklepu Internetowego artstylesilver.com zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

4. Promocje w Sklepie Internetowym artstylesilver.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego artstylesilver.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego artstylesilver.com;
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
f) kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”;

W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru.

 

3. Właściciel Sklepu Internetowego artstylesilver.com uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

 

4. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

 

5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Właścicielowi Sklepu Internetowego artstylesilver.com oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

 

6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Właściciela Sklepu Internetowego artstylesilver.com zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Właściciela Sklepu Internetowego artstylesilver.com o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.

 

7. Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.

 

8. Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
c) w sposób notoryczny składa zamówienia, a następnie anuluje je.

 

9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com może zaproponować Klientowi: 
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 

11. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com), Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.

 

12. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com), Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com może anulować zamówienie w całości.

 

13. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 11-12 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

 

14. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com, o którym mowa w ust. 11-13 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Właścicielowi Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com umowne prawo odstąpienia, z którego Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.

 

15. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji obioru osobistego w siedzibie Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com), lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

 

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego artstylesilver.com w zakładce „Twoje konto” lub kontaktując się osobiście z Właścicielem Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com.

 

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać: 
a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com - gotówką, Kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym artstylesilver.com;
b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego artstylesilver.com;
c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.coml. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

 

2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

 

3. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego artstylesilver.com lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym artstylesilver.com.

 

4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

 

§ 8 Czas realizacji zamówień

1. Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com może zamieścić na stronie internetowej Sklepu Internetowego artstylesilver.com przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu i może przekraczać 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

 

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do siedziby Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com.

 

3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

 

4. Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

§ 9 Warunki reklamacji

1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com o stwierdzonej niezgodności.

 

2. Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

3. Warunkiem koniecznym, aby Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com i opisem reklamacji.

 

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com za pośrednictwem Poczty Polskiej (list zwykły lub paczka ekonomiczna). W przypadku dostarczenia Klientowi produktu przesyłką opłacaną za pobraniem lub dostarczenia produktu do siedziby Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 12 poniżej.

 

5. W przypadku, gdy produkt odebrany został w siedzibie Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com, reklamacje należy składać w siedzibie Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com.

 

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

7. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Właścicielowi Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com za nabycie danego produktu.

 

§ 10 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com są objęte gwarancją.

 

2. W przypadku produktu, na który Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady: 
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com.
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

 

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki: 
a) kontaktując się z Właścicielem Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com;
b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego artstylesilver.com.

 

2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym artstylesilver.com w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym artstylesilver.com bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem w szczególności (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225):
a) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
b) produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.

 

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Właścicielowi Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

 

4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części: 
a) w siedzibie Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com – podczas odbioru przesyłki;
b) po odebraniu przesyłki w siedzibie Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com lub dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Wówczas produkty, co do których Klient odstąpił od umowy, należy odesłać do Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com lub – w przypadku produktów odebranych w siedzibie Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com – zwrócić je w siedzibie Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com lub odesłać do Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com.

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku gdy Klient uiścił Właścicielowi Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com przedpłatę, zwrot nastąpi stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.

 

6. Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

§ 12 Zwrot należności Klientom

1. Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: 
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com i było uprzednio opłacone z góry;
d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 

2. Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; 
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

 

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Właścicielowi Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

4. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w siedizbie Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com, a zamówienie:
a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w siedzibie Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com;
b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2.

 

5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 niniejszego paragrafu.

 

§ 13 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego artstylesilver.com mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na: 
a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
d) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

 

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

 

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego artstylesilver.com, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

 

4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

 

5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.

 

6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia § 5 ust. 11-15 regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

 

8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

 

§ 14 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym artstylesilver.com oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego artstylesilver.com, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym artstylesilver.com. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym artstylesilver.com.

 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com, tj. firmę Art Styl Krzysztof Wnuk z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 przy ul. Słowackiego 127D, NIP: 771-010-16-59, REGON 004707541.

 

3. Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym artstylesilver.com, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto/Twoje dane osobiste”).

 

5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

 

6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego artstylesilver.com poświęconej polityce prywatności.

 

§ 15 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto/Twoje dane osobiste” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego artstylesilver.com, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Właściciela Sklepu Internetowego artstylesilver.com w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

 

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto/Twoje dane osobiste” (odnośnik Newsletter).

 

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego artstylesilver.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego artstylesilver.com nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

 

3. Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego artstylesilver.com były na najwyższym poziomie, jednakże Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego artstylesilver.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego artstylesilver.com.

 

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

5. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

 

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

 

7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego artstylesilver.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 

8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Właścicielowi Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym artstylesilver.com. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

 

9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy artstylesilver.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego artstylesilver.com. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

 

10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Właścicielem Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com.

 

11. Właściciel Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela Sklepu Inetrnetowego artstylesilver.com, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego artstylesilver.com zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


top